RODO

Wpisany przez Administrator
Drukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanej także RODO − informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana małoletniego dziecka jest Marcin Paśko – osoba prowadząca Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów


2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:


a) wykonania umowy jaką Pani/Pan zawarł z administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) promocji Uczniowskiego Klubu Judo  i informowania rodziców o zajęciach, przedsięwzięciach i imprezach,funkcjonowania Team Card, wynikach zawodów w których ich dzieci brały udział na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celu uzyskania dotacji lub środków na promocję klubu na działalność administratora, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie oświaty,


4. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym skutecznie można dochodzić roszczeń związane z tą umową, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Dane pozyskane na podstawie zgody przechowujemy do czasu jej wycofania, nie dłużej niż przez okres 5 lat.


5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli na podstawie RODO one przysługują), co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.


6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.


7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.