Regulaminy Team Card

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 22 grudnia 2014 08:55
PDF Drukuj Email

 

 

Informacje o programie Akademia Judo Rzeszów TEAM CARD

Program "Akademia Judo Rzeszów Team Card" to program oparty na umowach partnerskich klubu z lokalnymi Firmami w połączeniu z  programem lojalnościowo-członkowskim dla zawodników, rodziców i sympatyków judo z całego województwa Podkarpackiego.

Posiadacze karty Akademia Judo Rzeszów Team Card mają zniżki na produkty i usługi w firmach partnerskich, a firmy partnerskie zyskują dzięki zwiększonemu ruchowi generują większe zyski, a członkowie klubu posiadacze kart Akademia Judo Rzeszów Team Card zyskują korzyść w postaci rabatów przy zakupach lub usługach.

Zachęcamy nowe firmy do brania udziału w programie - baza posiadaczy kart to ponad 200 potencjalnych klientów, których liczba stale rośnie! Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 803 963 lub adresem e-mail
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeżeli chcesz stać się członkiem programu i otrzymać kartę "Akademia Judo Rzeszów Team Card" Zapraszamy !!!

 

Partnerzy programu "Akademia Judo Rzeszów Team Card"

 

Pizzeria Trattoria PER TUTTI
ul.Okulickiego 2
35-222 Rzeszów
+48 17 863 00 77

+48 606 76 00 77

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rabat 15 %

 

PIZZERIA TOSCANA

http://toscana.rzeszow.pl/

Adres: Dukielska 4, 35-550 Rzeszów
Telefon:17 740 23 45
RABAT 20%

Komis Lombard  "Slavo"

Adres: Wyzwolenia
od 10 do 20 % rabatu

koło Centrum Handlowego "EUROPA"

PARKING PRZY LOTNISKU JASIONKA

10% rabatu

www.parkingjasionka.pl

 

Sklep Zoologiczny Nikka Zoo


w Galerii Nowy Świat poziom +2
obok naszego Klubu

za okazanie naszej karty Team Card uzyskacie tam 5 % rabatu


Regulamin Akademia Judo Rzeszow „TEAM CARD” dla uczestników programu

 

REGULAMIN KART CZŁONKOWSKICH Akademia Judo Rzeszów Team Card
Obowiązuje od 1 stycznia 2015.

§ 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1.KARTA- Karta Członkowska  Akademia Judo Rzeszów Team Card, uprawniająca członków Klubu do uzyskania stałego rabatu na zakup towarów i usług Partnera;

2.ORGANIZATOR-  UKS „Akademia Judo Rzeszów” z siedzibą ul. Broniewskiego 24/185, 35-206 Rzeszów;

3. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z karty członkowskiej  Akademia Judo Rzeszów Team Card;

4.UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty członkowskiej Akademia Judo Rzeszów Team Card na zasadach opisanych w regulaminie;

5. PROGRAM AKADEMIA JUDO RZESZÓW TEAM CARD- program partnerski Organizatora,

6.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi uczestnika, którego osobiste wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w programie Akademia Judo Rzeszów Team Card oraz podstawą wydania Karty członkowskiej;

7. PARTNER- firma, która na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi i towary.



§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem uczestnictwa w programie Akademia Judo Rzeszów Team Card jest posiadanie Karty Członkowskiej.

2.Każdy uczestnik może mieć tylko jedną Kartę Członkowską.

3.Karta Członkowska jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.

4.Karta Członkowska wydawana jest na czas nieoznaczony.

5.Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty Członkowskiej Akademia Judo Rzeszów Team Card.

6.Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu posiadania Karty Członkowskiej.

§ 3. WARUNKI POSIADANIA  I KORZYSTANIA Z KARTY CZŁONKOWSKIEJ:

1. Warunkiem stania się posiadaczem Karty Członkowskiej przez Uczestnika jest podanie danych osobowych, podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za wydanie Karty członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora. Regularne opłacanie składek członkowskich UKS Akademia Judo Rzeszów

2. Posiadaczem Karty Członkowskiej mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

4. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

5. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Karty Członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

6. Ważność karty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej obejmuje okres do dnia 31 grudnia danego roku, w którym karta została wydana.

7. Posiadacz Karty może aktualizować ją na okres do 31 grudnia danego roku po opłaceniu opłaty manipulacyjnej.

8.Uczestnikowi posiadającemu Kartę Członkowską przysługują rabaty i zniżki u Partnerów  z programu Akademia Judo Rzeszów Team Card  wg  informacji na stronie internetowej Organizatora w zakładce Team Card.

9. Warunkiem uzyskania rabatu lub zniżki jest okazanie imiennej Karty Członkowskiej.

10. Zniżki i rabaty Organizatora i jego Partnerów nie sumują się.

11.Lista partnerów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą e-mailową.

13. Każdy uczestnik programu Akademia Judo Rzeszów Team Card ma obowiązek informowania Organizatora o zmianie adresu e-mail.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów programu Akademia Judo Rzeszów Team Card.

15.W przypadku kradzieży bądź utraty Karty Członkowskiej posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.

16. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.

17. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę Członkowską ponosi dodatkowe koszty manipulacyjne wydania nowej Karty zawarte w Cenniku na stronie internetowej Organizatora

18. Każdy uczestnik programu Akademia Judo Rzeszów Team Card ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.

19. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z programu Akademia Judo Rzeszów Team Card.



§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania Karty Członkowskiej.

2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty Członkowskiej na stronie internetowej Organizatora.

3. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w Regulaminie.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.

5. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu  na stronie internetowej Organizatora.

6. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich posiadaczy kart z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.

7.W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian każdy posiadacz karty może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie. Oświadczenia o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na pocztę Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje, że wobec takiej osoby do końca terminu będą stosowane warunki nie uwzględniające wprowadzonych zmian, a po upływie tego terminu karta członkowska traci ważność. Osoba taka może w tym okresie korzystać jedynie ze starej oferty programu Akademia Judo Rzeszów Team Card , a możliwość  przystąpienia  do nowej oferty Akademia Judo Rzeszów Team Card  może nastąpić jedynie w przypadku nawiązania współpracy na nowych zasadach.

8.Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.

9.Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 


Poprawiony: piątek, 03 lipca 2015 11:52