Regulaminy Team Card

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 22 grudnia 2014 08:55
PDF Drukuj Email

 

 

Informacje o programie Akademia Judo Rzeszów TEAM CARD

Program "Akademia Judo Rzeszów Team Card" to program oparty na umowach partnerskich klubu z lokalnymi Firmami w połączeniu z  programem lojalnościowo-członkowskim dla zawodników, rodziców i sympatyków judo z całego województwa Podkarpackiego.

Posiadacze karty Akademia Judo Rzeszów Team Card mają zniżki na produkty i usługi w firmach partnerskich, a firmy partnerskie zyskują dzięki zwiększonemu ruchowi generują większe zyski, a członkowie klubu posiadacze kart Akademia Judo Rzeszów Team Card zyskują korzyść w postaci rabatów przy zakupach lub usługach.

Zachęcamy nowe firmy do brania udziału w programie - baza posiadaczy kart to ponad 200 potencjalnych klientów, których liczba stale rośnie! Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 803 963 lub adresem e-mail
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeżeli chcesz stać się członkiem programu i otrzymać kartę "Akademia Judo Rzeszów Team Card" Zapraszamy !!!

 

Partnerzy programu "Akademia Judo Rzeszów Team Card"

 

Pizzeria Trattoria PER TUTTI
ul.Okulickiego 2
35-222 Rzeszów
+48 17 863 00 77

+48 606 76 00 77

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rabat 15 %

 

PIZZERIA TOSCANA

http://toscana.rzeszow.pl/

Adres: Dukielska 4, 35-550 Rzeszów
Telefon:17 740 23 45
RABAT 20%

Komis Lombard  "Slavo"

Adres: Wyzwolenia
od 10 do 20 % rabatu

koło Centrum Handlowego "EUROPA"

PARKING PRZY LOTNISKU JASIONKA

10% rabatu

www.parkingjasionka.pl

 

Sklep Zoologiczny Nikka Zoo


w Galerii Nowy Świat poziom +2
obok naszego Klubu

za okazanie naszej karty Team Card uzyskacie tam 5 % rabatu


Regulamin Akademia Judo Rzeszow „TEAM CARD” dla uczestników programu

 

REGULAMIN KART CZŁONKOWSKICH Akademia Judo Rzeszów Team Card
Obowiązuje od 1 stycznia 2015.

§ 1. OKREŚLENIA I DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1.KARTA- Karta Członkowska  Akademia Judo Rzeszów Team Card, uprawniająca członków Klubu do uzyskania stałego rabatu na zakup towarów i usług Partnera;

2.ORGANIZATOR-  UKS „Akademia Judo Rzeszów” z siedzibą ul. Broniewskiego 24/185, 35-206 Rzeszów;

3. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z karty członkowskiej  Akademia Judo Rzeszów Team Card;

4.UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty członkowskiej Akademia Judo Rzeszów Team Card na zasadach opisanych w regulaminie;

5. PROGRAM AKADEMIA JUDO RZESZÓW TEAM CARD- program partnerski Organizatora,

6.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi uczestnika, którego osobiste wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w programie Akademia Judo Rzeszów Team Card oraz podstawą wydania Karty członkowskiej;

7. PARTNER- firma, która na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi i towary.§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem uczestnictwa w programie Akademia Judo Rzeszów Team Card jest posiadanie Karty Członkowskiej.

2.Każdy uczestnik może mieć tylko jedną Kartę Członkowską.

3.Karta Członkowska jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.

4.Karta Członkowska wydawana jest na czas nieoznaczony.

5.Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty Członkowskiej Akademia Judo Rzeszów Team Card.

6.Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień przysługujących mu z tytułu posiadania Karty Członkowskiej.

§ 3. WARUNKI POSIADANIA  I KORZYSTANIA Z KARTY CZŁONKOWSKIEJ:

1. Warunkiem stania się posiadaczem Karty Członkowskiej przez Uczestnika jest podanie danych osobowych, podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za wydanie Karty członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora. Regularne opłacanie składek członkowskich UKS Akademia Judo Rzeszów

2. Posiadaczem Karty Członkowskiej mogą być tylko osoby pełnoletnie.

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

4. Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

5. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Karty Członkowskiej, której wysokość określona jest w Cenniku na stronie internetowej Organizatora.

6. Ważność karty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej obejmuje okres do dnia 31 grudnia danego roku, w którym karta została wydana.

7. Posiadacz Karty może aktualizować ją na okres do 31 grudnia danego roku po opłaceniu opłaty manipulacyjnej.

8.Uczestnikowi posiadającemu Kartę Członkowską przysługują rabaty i zniżki u Partnerów  z programu Akademia Judo Rzeszów Team Card  wg  informacji na stronie internetowej Organizatora w zakładce Team Card.

9. Warunkiem uzyskania rabatu lub zniżki jest okazanie imiennej Karty Członkowskiej.

10. Zniżki i rabaty Organizatora i jego Partnerów nie sumują się.

11.Lista partnerów dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą e-mailową.

13. Każdy uczestnik programu Akademia Judo Rzeszów Team Card ma obowiązek informowania Organizatora o zmianie adresu e-mail.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów programu Akademia Judo Rzeszów Team Card.

15.W przypadku kradzieży bądź utraty Karty Członkowskiej posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.

16. W przypadku nie powiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.

17. Uczestnik, który zgubił bądź zniszczył Kartę Członkowską ponosi dodatkowe koszty manipulacyjne wydania nowej Karty zawarte w Cenniku na stronie internetowej Organizatora

18. Każdy uczestnik programu Akademia Judo Rzeszów Team Card ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.

19. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z programu Akademia Judo Rzeszów Team Card.§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania Karty Członkowskiej.

2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty Członkowskiej na stronie internetowej Organizatora.

3. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty zawarte w Regulaminie.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.

5. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu  na stronie internetowej Organizatora.

6. Dokonane zmiany wchodzą w życie w stosunku do wszystkich posiadaczy kart z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z pkt. poprzednim, z wyłączeniem przypadków o których mowa w pkt. następnym.

7.W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian każdy posiadacz karty może złożyć pisemną rezygnację z uczestniczenia w programie. Oświadczenia o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na pocztę Organizatora. Złożenie rezygnacji powoduje, że wobec takiej osoby do końca terminu będą stosowane warunki nie uwzględniające wprowadzonych zmian, a po upływie tego terminu karta członkowska traci ważność. Osoba taka może w tym okresie korzystać jedynie ze starej oferty programu Akademia Judo Rzeszów Team Card , a możliwość  przystąpienia  do nowej oferty Akademia Judo Rzeszów Team Card  może nastąpić jedynie w przypadku nawiązania współpracy na nowych zasadach.

8.Brak pisemnej rezygnacji z wprowadzanych zmian jest równoznaczny z zaakceptowaniem nowego Regulaminu.

9.Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 


Poprawiony: piątek, 03 lipca 2015 11:52